استقرار و پیاده سازی ERP نیلرام در شرکت کالای پمپ

شرکت نرم افزاری نیلرام توانست با تکیه بر توانایی و تخصص نیروهای خود، مراحل استقرار و پیاده سازی ماژول های نرم افزاری خود را در شرکت کالای پمپ به اتمام برساند. به همین منظور شرکت کالای پمپ طی تقدیرنامه ای بابت پیاده سازی صحیح و به موقع ماژول های نرم افزاری خریداری شده، از شرکت نیلرام تشکر کرد.